جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,842 3.34 250,551 10.17 367,916 13.02 348,777 10.42
اوراق مشارکت 854,713 79.56 1,118,790 45.43 1,075,256 38.06 1,087,042 32.47
سپرده بانکی 560,237 52.15 1,021,405 41.47 1,316,945 46.61 1,848,431 55.22
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 38,667 3.6 56,389 2.29 57,250 2.03 57,668 1.72
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,415,205 -38.65 15,681 0.64 7,948 0.28 5,607 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,103 2.62 139,683 5.67 207,538 7.35 196,660 5.87