دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تامين سرمايه امین 10,000 %50.00
2 بانک سامان 10,000 %50.00